top of page

Privacyverklaring

Tilbox: verwerker van (persoons)gegevens

Middels dit privacy statement verstrekken wij informatie over de verwerking van persoonsgegevens binnen onze organisatie. Wij maken u er op attent dat de door u aan ons verstrekte gegevens, door ons worden verzameld omdat dit noodzakelijk is om met u een eventuele overeenkomst te sluiten, waarna deze wordt uitgevoerd.

 

De gegevens welke verwerkt worden, betreffen hoofdzakelijk zakelijke bedrijfsgegevens, welke niet vallen onder de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast verwerken wij de (zakelijke) gegevens van uw contactpersonen, welke wel onder deze bescherming vallen. Hierbij verwerken wij de naam, contactgegevens en de functie van de contactpersonen.

 

Wij verwerken gegevens van zakelijke relaties, namelijk van (potentiele) klanten, (potentiele) leveranciers en andere partners.

 

Bij een (potentiele) klant, verwerken wij deze gegevens zodat we een overeenkomst aan kunnen gaan en gebruiken we de gegevens voor de uitvoering ervan. Bij verkopen zijn deze gegevens nodig om met u in contact te komen zodat we een offerte kunnen opstellen en toesturen, op basis van uw specificaties en wensen, welke vervolgens tot een opdrachtbevestiging zal leiden. Dit leidt vervolgens tot de productie en levering van de producten. Tenslotte gaan we over tot facturering.

 

Bij een (potentiele) leverancier of andere partner, verwerken wij deze gegevens zodat we een overeenkomst aan kunnen gaan en gebruiken we de gegevens voor de uitvoering ervan. Bij inkopen zijn deze gegevens nodig om met u in contact te komen zodat we onze specificaties en wensen kenbaar kunnen maken, een offerte-aanvraag bij u te kunnen doen c.q. een bestelling te plaatsen. Tenslotte gebruiken we deze gegevens om uw factuur te kunnen betalen.

 

In zijn algemeenheid gebruiken we deze gegevens voor een vlotte en efficiënte communicatie met u.

 

Tilbox gaat uiterst zorgvuldig om met de verkregen gegevens, waarbij wij ernaar streven om deze gegevens volledig in overeenstemming met de huidige wet- en regelgeving te verwerken. Hierbij nemen wij ook de gepaste en noodzakelijke maatregelen op het gebied van de beveiliging van onze ICT systemen.

 

Gegevens aan derden

Om de uitvoering van de eventuele overeenkomst met u zo vlot en efficiënt mogelijk te laten verlopen, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstekken aan derden. Tevens kan verstrekking aan derden noodzakelijk zijn, in het kader van naleving van relevante wet- en regelgeving.

Wij eisen van deze bewerkers een hoog niveau van gegevensbescherming en hebben met deze partijen bewerkersovereenkomsten afgesloten.

 

Uw rechten

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Echter zal een onvolledigheid aan gegevens er wel voor zorgen dat wij mogelijk geen uitvoering kunnen geven aan de bovenstaande werkzaamheden.

Daarnaast heeft u recht op inzage van uw verwerkte persoonsgegevens. Mochten deze gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons verzoeken deze aan te passen aan de huidige stand van zaken. Tevens heeft u het recht om ons te verzoeken uw gegevens te verwijderen uit onze systemen. Ook hierbij kan het gevolg zijn dat zij mogelijk geen uitvoering meer kunnen geven aan bovenstaande werkzaamheden.

 

Tot slot

Tilbox behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in dit statement. Vaststelling van dit statement heeft plaats gevonden in mei 2018.

bottom of page